Ekonomia

finanse online

rp_finanse9.jpg
Styczeń - 16 - 2016
Komentowanie nie jest możliwe

Karta kredytowa jest w równym stopniu pułapką, co kredyt w banku. Karta kredytowa to nic innego tylko kredyt przyznany w innej formie. Spłacać go trzeba jednakowo. Wykorzystany limit na karcie kredytowej podlega wysokim odsetkom. Banki udostępniają swoje produkty też osobom, od których nie są wymagane zaświadczenia o dochodach. Bez zaświadczeń o dochodach można dostać kredyt do określonej kwoty. Kartę można otrzymać w placówce bankowej, za pośrednictwem Internetu. Kartę kredytową można również dostać w sklepie, w którym przedstawiciele banku oferują kupującym, produkty bankowe. Dobrze, jeśli na karcie kredytowej mamy niewielki limit, i doskonale sobie radzimy ze spłatą zadłużenia na karcie. Wykorzystany  [ Read More ]

finanse (9)
Grudzień - 2 - 2015
Komentowanie nie jest możliwe

Świadectwa depozytowe są to instrumenty dłużne sprzedawane przez banki depozytariuszom, przynoszące roczne odsetki w ustalonej wysokości i zwrot początkowej ceny zakupu w terminie płatności. Przed 1961 r. CD nie były dopuszczone do obrotu giełdowego; znaczy to, że nie można było ich odsprzedać nikomu innemu i nie mogły zostać wykupione przez bank przed terminem płatności bez zapłacenia dość dużej kary. W 1961 r. Citibank, chcąc poprawić płynność CD oraz uatrakcyjnić ich zakup dla inwestorów, wprowadził pierwsze sprzedażne (czyli dopuszczone do obrotu giełdowego) CD o wysokich nominałach (powyżej 100000 dol.), które można było odsprzedać na rynku wtórnym. Obecnie instrument ten jest emitowany  [ Read More ]

rp_ekonomia35.jpg
Grudzień - 2 - 2015
Komentowanie nie jest możliwe

Spółki finansowe pozyskują fundusze z emisji weksli handlowych i obligacji, po czym przeznaczają je na udzielanie pożyczek, szczególnie przystosowanych do potrzeb konsumentów i przedsiębiorstw. Niemal całkowity brak regulacji tego sektora w porównaniu z bankami handlowymi i kasami oszczędnościowo-pożyczkowymi umożliwił spółkom finansowym szybkie dostosowywanie oferowanych kredytów do potrzeb klientów, a w konsekwencji ich ogromny rozwój. Fundusze lokacyjne sprzedają udziały i za uzyskane środki nabywają papiery wartościowe. Fundusze lokacyjne typu otwartego emitują jednostki udziałowe podlegające wykupowi w dowolnym czasie po cenie uzależnionej od wartości aktywów funduszu. Fundusze lokacyjne typu zamkniętego emitują jednostki udziałowe niepodlegające wykupowi, lecz wprowadzane do obrotu analogicznie do akcji  [ Read More ]

rp_finanse16.jpg
Grudzień - 2 - 2015
Komentowanie nie jest możliwe

Ciekawą cechą kredytowania bankowego jest to, że banki często specjalizują się w kredytowaniu przedsiębiorstw lokalnych lub firm działających w wybranej branży przemysłowej, np. w energetyce. W pewnym sensie postępowanie takie wydaje się zaskakujące, ponieważ oznacza, że bank nie dywersyfikuje swojego portfolio kredytowego, przez co naraża się na wyższe ryzyko. Z innego punktu widzenia specjalizacja tego rodzaju jest jednak bardzo korzystna. Problem negatywnej selekcji zmusza banki do rozpoznawania ryzyka kredytowego. Zebranie informacji oraz ocena zdolności kredytowej lokalnych przedsiębiorstw jest łatwiejsza dla banku niż zebranie porównywalnych informacji na temat firm znajdujących się w znacznej odległości. Analogicznie, koncentracja kredytowania na firmach działających w  [ Read More ]

rp_ekonomia16.jpg
Grudzień - 2 - 2015
Komentowanie nie jest możliwe

Śmiertelność danej populacji jako całości jest przewidywalna z wysokim stopniem prawdopodobieństwa, dlatego towarzystwa ubezpieczeń na życie mogą dokładnie przewidzieć wysokość przyszłych wypłat dla właścicieli polis. Inwestują zatem w długoterminowe aktywa, które nie są szczególnie płynne – takie jak obligacje przemysłowe, hipoteki przedsiębiorstw oraz – częściowo – obligacje komunalne. Istnieją dwie podstawowe formy polis ubezpieczeniowych na życie: ubezpieczenie bezterminowe (takie jak ubezpieczenie na całe życie, ubezpieczenie uniwersalne czy ubezpieczenie zmienne) oraz na okres krótszy niż całe życie (ubezpieczenie okresowe). Polisy bezterminowego ubezpieczenia na życie mają stałe składki przez cały okres trwania polisy. W początkowych latach trwania polisy wysokość składki ubezpieczeniowej jest  [ Read More ]

rp_kredyty19.jpg
Grudzień - 2 - 2015
Komentowanie nie jest możliwe

Na mocy postanowień FDICIA, banki uważane za wystawione na nadmierne ryzyko przez zbyt niski kapitał lub zbyt ryzykowne aktywa będą obciążone wyższymi stawkami ubezpieczeniowymi. Składki ubezpieczeniowe oparte o ryzyko stopniowo zredukują bodźce ryzyka nadużycia, skłaniające banki do podejmowania nadmiernego ryzyka działalności, ponieważ banki podejmujące ryzyko będą musiały płacić wyższe składki. Poza tym fakt, że wysokość składek spada wraz ze zwiększaniem się kapitału bankowego, zachęci banki do utrzymywania większego kapitału, co przyniesie opisane wyżej korzyści. Ze stosowaniem składek opartych o ryzyko wiąże się jednak pewien problem, polegający na tym, że schemat oszacowania wysokości ryzyka podejmowanego przez banki może być nie dość  [ Read More ]